Organisatie

 

Organigram

 

Beleid

 

Omdat wij het onmenselijk vinden dat armen en benen van kindjes afgetrokken worden, ze vergiftigd of onthoofd worden en hun leven vroegtijdig eindigt door abortus, zijn wij deze mensenrechtenorganisatie begonnen. In het Nederlands heet onze stichting AbortusInformatie.nl, in het Engels AbortionInformation.eu

 

1. De stichting heeft ten doel:

 

(a) werkzaam te zijn op het gebied van mensenrechten, seksualiteit, abortus en de mogelijke gevolgen daarvan, door onder andere het bieden van voorlichting, hulp en opvang;

(b) het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 

(a) het verstrekken van educatieve voorlichting ter bevordering van het publieksbewustzijn omtrent abortus: procedures, gevolgen, ervaringen, en ontwikkeling van een baby in de baarmoeder;

(b) hulp te bieden aan vrouwen die ongepland zwanger zijn (zowel medisch, materieel, financieel, emotioneel, en geestelijk) ook na de geboorte van hun kind;

(c) het aanbieden van bepaalde voorzieningen en cursussen voor ouders en het kindje, ter bevordering van hun welzijn;

(d) het opzetten van “abortion information centers”, meldpunt voor gedwongen abortussen, alsmede het organiseren van platformdagen, symposia en themadagen;

(e) mogelijkheden te bieden voor het verwerken van een abortus (of seksueel misbruik) door middel van zogenaamde verwerkingsgroepen, lotgenotendagen, herdenkingsmonumenten en/of herdenkingsdiensten; daarbij streeft de stichting ernaar om vrouwen (na een abortus) troost, informatie, ondersteuning en heling te bieden;

(f) het geven van seksuele voorlichting ter voorkoming van ongeplande zwangerschappen (preventie door educatie), “SOA’s” etcetera, alsmede het aanbieden van medische diagnose van “SOA’s” en aanverwante ziektes;

(g) zorg te dragen voor toetsing en implementatie van zorgvuldigheidsnormen met betrekking tot abortus, alsmede zorg te dragen voor een adequaat aanbod van rechtsbijstand in het kader van de abortusproblematiek;

(h) het bevorderen van een zodanige wet- en regelgeving waardoor meer terughoudendheid en zorgvuldigheid wordt bewerkstelligd bij een abortus en waardoor meer mogelijkheden ontstaan voor aanstaande moeders om afstand te doen van hun (nog ongeboren) kind, alsmede het te dier zake uitbrengen van adviezen en voorstellen aan de regering;

 

alles in de meest ruime zin des woords.

 

3. De stichting streeft er naar om werkzaam te zijn op micro niveau en macro niveau. De stichting staat open voor samenwerking met andere natuurlijke personen en/of rechtspersonen- danwel andere organisaties op genoemde

gebieden.

 

4. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

5. Vermogen:

 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

– sponsoring;

– subsidies en donaties;

– schenkingen, erfstellingen en legaten;

– alle andere verkrijgingen en baten.

 

 

Onze gegevens

 

 

Naam stichting:                          AbortusInformatie.nl

                                                    AbortionInformation.eu in het Engels

 

RSIN nummer:                           8502.05.566

 

Inschrijving handelsregister     KvK 51864517

Amsterdam:

 

Adres:                                         Postbus 16426

 

Postcode:                                   1001 RM 

                                                    (Regering en Maatschappij)

 

Plaats:                                         Amsterdam

 

Land:                                          Nederland

 

Website:                                     www.AbortusInformatie.nl

                                                    www.AbortionInformation.eu

 

Email:                                          info@abortusinformatie.nl

                                                    info@abortioninformation.eu

 

Tel:                                              +31(0) 6.20.46.43.26

 

Bank:                                          ABN Amro   NL85  ABNA  052.10.44.715

                                                   St. AbortusInformatie.nl

Bestuur:

 

Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Namen zijn opvraagbaar bij de kamer van koophandel.

https://www.abortusinformatie.nl/wp-content/uploads/2022/01/bestuur2021.pdf

 

Beloningsbeleid:

 

Er is geen beloning van bestuursleden omdat werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

 

Medewerkers / vrijwilligers:

 

Er zijn geen medewerkers in dienst. Werkzaamheden werden uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers. Deze hielden zich bezig met het ondersteunen van onze werkzaamheden ten behoeve van onze projecten op korte en lange termijn.

 

 

Organisatie

 Jaarverslag 2012
 Jaarverslag 2013 financieel
 Jaarverslag 2014 financieel
 Jaarverslag 2015 financieel
 Jaarverslag 2016 financieel

 Jaarverslag 2017
 Jaarverslag 2018 financieel
 Jaarverslag 2019

 Jaarverslag 2020

 Jaarverslag 2021 financieel

 Jaarverslag 2021

 

 

Zou u willen overwegen om ons financieel te steunen?

Elke bijdrage is welkom!