Bijbel en abortus

 

Parafraze

 

Spreuken 24:11 Kom op voor wie ten onrechte ter dood veroordeeld worden en doe alles wat je kunt om hun leven te redden.

 

De bijbel spreekt over dat een vrouw “met kind” was = zwanger / pregnant.

Bijvoorbeeld Genesis 16:11, 19:36, 38:24-25,  Exodus 21:22, 1 Samuel 4:19, 2 Samuel 11:5, 2 Koningen 8:12, 15:16.

 

In de oorspronkelijke talen wordt hetzelfde woord gebruikt voor de baby IN, en de baby BUITEN de baarmoeder.                                             

 

(Yahshua = Jezus,  YHVH = de naam van God  Exodus 3:15 Psalm 105:1)

 

(Hebreeuws) Yeled        = offspring, child, son            (H3206)                  

(Grieks)          Brephos  = infant, babe, young child   (G1025)   

Waar? Zie hieronder wat voorbeelden:

 

Nieuwe Testament

 

In baarmoeder:

Johannes de doper – “sprong het kind op in haar schoot” Lukas 1:41, 44

Buten baarmoeder:

Yahshua  – kind in doeken gewikkeld, herders gingen naar Maria, Josef+kind Lukas 2:12, 16

 

Oude Testament

 

In baarmoeder

Zwangere vrouw – ruzie – baby komt ter wereld dood of levend   Exodus 21:22-25

Eli stierf (verbondskist weg) Phinehas’ vrouw-kind in buik, weeën, baarde Ikabod 1 Sam 4 :19

Zag mannen met handen op buik alsof een kind baarde (Israel terugbrengt) Jeremiah 30:6

 

Buiten baarmoeder:

Een kind gebaard, (2 vrouwen ruzie) hak het levende kind in tweeën 1 Koningen 3:25, 27, 17 

Mozes – farao’s dochter zag kindje liggen in mandje, groeide op – werd zoon Exodus 2:6, 10

 

 

 

Wat beknopte gedachten:

 

Efeze 5:11 Ga niet om met de onvruchtbare werken van de duisternis, echter leg het bloot.

 

1 Timotheus 5:22 Deel niet in de zonden van anderen. Houd jezelf schoon. 

 

Lev 19:16b Sta op tegen het bloedvergieten van je naaste.

Blijf niet aan de zijlijn kijken naar het bloed van je naaste, zonder iets te doen.

 

Spreuken 24:11 Red hen die ten onrechte ter dood veroordeeld worden, die strompelen naar de slachtbank.

:12 Zeg niet dat je het niet wist, want Hij die je hart doorgrondt weet het en zal je vergoeden naar hoe je hebt gehandeld (of niet).

 

Toen Maria bij haar nicht Elisabeth kwam was Yahshua nog maar een embryo van een paar dagen (of weken) oud, waarbij Elisabeth haar ‘de moeder van mijn Heer’ noemde (Lukas 1:43). 

 

In Markus 10:17-19 Hoe eeuwig leven te verkrijgen? Niet doden.

In Lukas 10:25-27 Hoe eeuwig leven te verkrijgen? Heb YHVH lief met hele hart/ziel/kracht/verstand en heb je naaste lief als jezelf. 

Wie is je naaste?

:30-37 Je naaste? De goede samaritaan – help anderen (de priester en leviet passeerden en deden niets – omdat de hulpbehoeftige niet ‘eigen volk’ was)

 

Matt 25 eind :45 Voor zover je iets deed/ of niet deed voor de minste (kleinste), deed je het Mij.

Dus komt het doden van een baby overeen met het doden van Yahshua zelf?

 

 

Gedachte:

Als men gelooft dat God de mens vormde (Genesis) – man en vrouw – en als hij zegt dat een kind een geschenk is (Psalm 127:3-5) dan kan het toch niet zo zijn dat het plan van de Schepper voor dit kind die hij in uw baarmoeder laat groeien, er juist is om gedood te worden? Dat zijn plan voor het creeeren van dit kind is, om te gedood te worden?

 

 

 

Wat verzen:

 

Jesajah 59:1-2 Onze zonden staan tussen YHVH en ons. Het is niet dat zijn handen te kort zijn, of dat zijn oren ons niet kunnen horen… Maar onder andere het verspillen van onschuldig bloed

 

Handelingen 17:25  YHVH zelf geeft alle mensen leven

 

Exodus 21:22-25 Als mensen ruziën, met als gevolg dat het kindje (yeled) van een zwangere vrouw naar buiten komt (yatsa) – en het kindje blijft leven… dan moet de dader een boete betalen..(vader /rechter).. maar als het kindje DOOD naar buiten komt, dan geldt “een leven voor een leven”…

 

Er zit leven in het bloed / ziel – Deuteronomium  12:23  (verbod niet eten van vlees met bloed)

(Bloedvaten vormen als de 13e dag na conceptie, en bloed pompt in het hartje al ergens tussen dag 18 en 22. Baby krijgt zuurstof door de moeder)

 

Prediker 11:5 Je weet niet hoe de Geest de botten doet groeien in de baarmoeder van een vrouw die “met kind is”, dus je kent de werken van YHVH niet, die alles maakt

 

Jesajah 49:15 Voordat ik geboren was riep u mij 

 

Psalm 119:73 Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd

 

Jeremiah 1:4-5 Voordat je geboren was kende ik je al. Voordat je de moederschoot verliet, heiligde ik je

 

Psalm 139:13-16 Ik ben wonderschoon gemaakt. U was het die mijn organen vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik dank u, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat u maakt, is een wonder. Mijn gebeente was voor u niet verborgen, toen ik werd samengeweven

 

Spreuken 31:9 Open uw mond, oordeel rechtvaardig en bepleit de zaak van de armen en behoeftigen

 

Job 31:15 YHVH vormde ons in onze moeder… u vormde me als klei

 

Job 10:8-11 Met vlees en huid ben ik door u bekleed, met botten en pezen hebt u mij samengeweven

 

Ruth 4:13  Boaz en Ruth – YHVH zorgde ervoor dat ze zwanger raakte. Genesis 30:22 YHVH opende Rachel’s schoot. Richteren 13:2-3, 24 Simson’s moeder was onvruchtbaar – maar werd zwanger van Simson.

 

1 Samuël 1:5, 19-20 YHVH sloot/opende Hanna’s moederschoot

 

Genesis 25:22-23 Rebeccah – 2 baby´s in buik – tweeling – 2 naties in je buik

 

Romeinen 9:11-12 Rebeccah – tweeling voor ze geboren waren hadden nóch goed nóch fout gedaan

 

Jeremia 32:35 Ze hebben in het Hinnomdal offerhoogten gebouwd en hun zonen en dochters aan Moloch geofferd, iets wat ik hen nooit heb geboden, noch was het ooit in mijn gedachten opgekomen

Leviticus 18:21  Leviticus 20:2-5 1 Koningen 11:7 2 Koningen 23:10 1 Kronieken 20:2 Jeremia 32:35 Sefanja 1:5 Handelingen 7:43

 

Hebreeën 4:13 Niets in gehele schepping is verborgen voor YHVH

 

Deuteronomium 24:16 Een ieder moet sterven voor eigen zonde – niet een kind voor zijn/haar vaders zonde. Alleen om wat iemand ZELF heeft misdaan, mag hij ter dood gebracht worden

 

Deuteronomium 27:25 Vervloekt is eenieder die zich laat betalen om een onschuldige te vermoorden (premie aborteur?)

 

Spreuken 6:16-17 Er zijn  7 dingen die YHVH haat – 1 ervan is handen die onschuldig bloed doen vergieten

 

Exodus 23:7 Breng een onschuldige, die in zijn recht staat, niet ter dood. Wie zich daaraan schuldig maakt, laat ik niet vrijuit gaan

 

Leviticus 24:17 Wie iemand anders doodt, moet zelf ter dood gebracht worden

 

Exodus 21:12 Op moord staat de doodstraf    

 

Exodus 20:13 Pleeg geen moord

 

Kolossenzen 3:25 Als iemand onrecht doet, zal hij het onrecht dragen die hij gedaan heeft…YHVH maakt geen onderscheid daarin

 

Mattheüs 18:5-6 Yahshua zei Beter om niet geboren te zijn, als een kind iets aandoen (molensteen nek – zee)

 

Mattheüs 19:14 Verhinder de kinderen niet om bij mij te komen

 

Mattheüs 25:45/40 Wat je wel/niet hebt gedaan voor de minsten/kleinsten, zo heb je het Mij ook niet/wel gedaan. 

 

Ezechiël 3:18 Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij sterven zal en je waarschuwt hem niet, je zegt niets om hem te waarschuwen voor de goddeloze weg die hij is ingeslagen, niets om zijn leven te redden – dan is hij weliswaar een slecht mens die sterft doordat hij zelf schuldig is, maar ik zal jou voor zijn dood ter verantwoording roepen

 

Spreuken 24:11-12 Kom op voor wie ten onrechte ter dood veroordeeld worden, en doe alles wat je kunt om hun leven te redden. Zeg niet “Ik wist het niet”, want YHVH die harten doorgrondt en het innerlijk doorziet, weet of je de waarheid spreekt. Hij vergeldt elk mens naar zijn daden

 

Kolossenzen 3:9  Lieg niet tegen elkaar

 

Hebreeën 9:27 De mens sterft éénmaal, en daarna volgt het oordeel

 

Openbaringen 21:8 Wie zich in heeft gelaten met doodslag/ moord, hoererij, leugens etc..wacht de poel van vuur & zwavel – de 2e dood (na het oordeel)

 

Openbaringen 22:15 Buiten (de stad) zijn de hoereerders, leugenaars, moordenaars

 

1 Korintiërs 10:21 Kan niet drinken uit zowel de beker van Yahshua, en beker van duivels

 

Openbaringen 3:16 YHVH zegt: als je lauwwarm bent, noch heet noch koud, zal ik je uitkotsen

 

Johannes 3:16-17 Want YHVH had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. YHVH heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen maar om de wereld door hem te redden

 

Johannes 14:6 Yahshua zei: Ik ben de weg, de waarheid, en het leven.. niemand komt tot de Vader dan door mij

 

Handelingen 24:16 Zorg voor een goed geweten, naar YHVH toe, en de mens  

 

Jesijah 55:9 Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen  

 

Handelingen 5:29 Men moet YHVH meer gehoorzaam zijn dan de mensen

 

Handelingen 17:24-29 YHVH heeft de wereld gemaakt met al wat daarin is, en uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de aarde te wonen… opdat zij hem zouden zoeken… verkondig overal dat zij zich bekeren

 

Jesaja 45:12 Ik ben het, die de aarde maakte en de mens erop schiep

 

Johannes 14:15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.

 

Johannes 15:10 Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt

 

1 Johannes 2:4 Wie zegt:  ‘Ik ken hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar

 

Openbaringen 22:14 Gelukkig zijn zij die zijn geboden doen opdat zij door de poorten van de stad mogen binnengaan – boom des levens

 

Romeinen 12:2 Wordt niet gelijkvorming aan deze wereld, maar wordt veranderd door vernieuwing van uw denken, opdat u kunt erkennen wat de wil van YHVH is – wat goed, volmaakt en hem welgevallig is

 

Leviticus 24:17-22 ‘Als een mens het leven van een mens neemt, zal hij zeker ter dood worden gebracht. Degene die het leven van een dier neemt, zal het goed maken, een dier voor een dier. Als een mens zijn naaste verwondt, net zoals hij heeft gedaan, zo zal het hem worden aangedaan: fractuur voor fractuur, oog voor oog, tand voor tand; zoals hij een man verwond heeft, zo zal het hem worden toegebracht. Dus degene die een dier doodt, zal het goed maken, maar degene die een mens doodt, zal ter dood worden gebracht. Er zal één norm voor u zijn – het zal zowel voor de vreemdeling als voor de inboorling zijn, want Ik ben YHVH, uw El.”

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zou u willen overwegen om ons financieel te steunen?

Elke bijdrage is welkom!